Regulamin

Załącznik do Uchwały nr 2 Zebrania Założycieli z dnia 15 października 2018 roku

 w sprawie przyjęcia regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 100 – LECIE KOBIET

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę 100 – lecie kobiet. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Białystok.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  • ochrona praw kobiet, upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka, rozwój demokracji,
  • popularyzacja idei kształtowania poczucia odpowiedzialności za ochronę praw kobiet,
  • integracja środowiska kobiecego w regionie, kraju i za granicą,
  • edukacja i rozwój osobisty kobiet,
  • fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych,
  • świadczenie poradnictwa obywatelskiego i wsparcia psychospołecznego,
  • ochrona i promocja zdrowia kobiet, w tym edukacja personelu medycznego,
  • aktywizacja zawodowa kobiet, wsparcie na lokalnym rynku pracy,
  • działalność w sferze kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • działalność charytatywna,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
  • integracja międzypokoleniowa w środowisku lokalnym,
  • budowanie nowoczesnego wizerunku kobiet w świadomości społecznej,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,
  • organizacja i promocja wolontariatu.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • organizację poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i społecznego,
  • inicjowanie oraz realizację programów badawczych i rozwojowych,
  • organizowanie, uczestniczenie, a także popularyzowanie przedsięwzięć i projektów, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i społecznych,
  • organizowanie działalności dobroczynnej,
  • organizowanie oraz prowadzenie spotkań, dyskusji, konferencji, warsztatów, wykładów oraz seminariów,
  • organizowanie samopomocowych grup i działań w celu rozwiązywania problemów społecznych,
  • działalność edukacyjną, wydawniczą oraz filmową,
  • W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może podjąć każdą inną formę działania dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów Stowarzyszenia.
  • Stowarzyszenie w realizacji celów może współpracować z urzędami publicznymi, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowym oraz mediami.
  • Stowarzyszenie realizuje cele także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych
   z celami Stowarzyszenia.
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek ma prawo:
  • głosu we wszystkich głosowaniach Stowarzyszenia
  • wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia
  • w każdej chwili wystąpić ze Stowarzyszenia.
 11. Członek obowiązany jest do:
  • uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia
  • aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie
  • przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • złożenia wniosku o wystąpienie ze Stowarzyszenia przez członka
  • decyzji Zebrania Członków o odwołaniu za nieprzestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków
  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Zebranie Członków
  • Przedstawiciel
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 17. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.:
  • ustalanie kierunków działania i rozwoju
  • wybór i odwołanie Przedstawiciela
  • przyjmowanie i odwoływanie członków
  • uchwalanie zmian regulaminu
  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia
  • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość
   10 000 zł
 20. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  • zwoływanie Zebrania Członków
 23. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Są to w szczególności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  • zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 24. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  • składek członkowskich
  • dotacji
  • darowizn
  • zbiórek publicznych
  • spadków, zapisów
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia
 25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.