Regulamin

STATUT

STOWARZYSZENIA 100lecie Kobiet

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie100lecie Kobiet, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

 

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

 

 

 

Rozdział II. Cele i formy działania

 • 6

Cele Stowarzyszenia to:

 1. ochrona praw kobiet, upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka, rozwój demokracji,
 2. popularyzacja idei kształtowania poczucia odpowiedzialności za ochronę praw kobiet,
 3. integracja środowiska kobiecego w regionie, kraju i za granicą,
 4. edukacja i rozwój osobisty kobiet,
 5. fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych,
 6. świadczenie poradnictwa obywatelskiego i wsparcia psychospołecznego,
 7. ochrona i promocja zdrowia kobiet, w tym edukacja personelu medycznego,
 8. aktywizacja zawodowa kobiet, wsparcie na lokalnym rynku pracy,
 9. działalność w sferze kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 10. działalność charytatywna,
 11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
 12. integracja międzypokoleniowa w środowisku lokalnym,
 13. budowanie nowoczesnego wizerunku kobiet w świadomości społecznej,
 14. działalność w sferze kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,
 15. organizacja i promocja wolontariatu.
 • 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i społecznego,
 2. inicjowanie oraz realizację programów badawczych i rozwojowych,
 3. organizowanie, uczestniczenie, a także popularyzowanie przedsięwzięć i projektów, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i społecznych,
 4. organizowanie działalności dobroczynnej,
 5. organizowanie oraz prowadzenie spotkań, dyskusji, konferencji, warsztatów, wykładów oraz seminariów,
 6. organizowanie samopomocowych grup i działań w celu rozwiązywania problemów społecznych,
 7. działalność edukacyjną, wydawniczą oraz filmową,
 8. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może podjąć każdą inną formę działania dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie w realizacji celów może współpracować z urzędami publicznymi, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowym oraz mediami.
 10. Stowarzyszenie realizuje cele także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych
  z celami Stowarzyszenia.

 

 • 8

 

 1. Stowarzyszenie w realizacji celów może współpracować z instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowym oraz mediami.
 2. Stowarzyszenie realizuje cele także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • 1. zwyczajnych,
  • 2. wspierających,
  • 3. honorowych.
  • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

 • 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

 • 12
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

 • 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 • 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 

 • 15
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 • 16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 • 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • 2.1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  • 2.2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • 2.3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 • 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 18
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 • 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

 • 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

 

 • 21
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • 1. z własnej inicjatywy,
 • 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

 • 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

 

Zarząd

 

 • 23
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

 • 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

 • 25
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

 • 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 • 27
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 • 1. składki członkowskie,
 • 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

 • 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 • 30
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Skip to content