IKAR

IKAR

1 października 2021 rozpoczynamy realizację projektu dla kobiet pod nazwą IKAR. To skrót od nazwy: Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju. Chcemy pogłębić wiedzę i świadomość kobiet, kształtować ich postawy obywatelskie i aktywnie włączać w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 Zgodnie z raportem Prawa kobiet w działaniach RPO (stan na dzień 17.09.2019 r.), sprawa wiedzy i świadomości kobiet na temat ich praw, społeczeństwa obywatelskiego jest aktualnym problemem społecznym. Od 2018 roku poprzez nasze działania, (ok. 100 inicjatyw), dołączają do nas osoby, które łączy ta  idea; W 2019 roku i na początku 2020 r. przeprowadziłyśmy badanie ankietowe pt. „Razem stwórzmy Centrum Wsparcia i Edukacji Kobiet”, którego celem była analiza możliwości stworzenia na Podlasiu instytucji wyspecjalizowanej w działalności na rzecz kobiet. W badaniu ankietowym wzięło udział ok. 212 kobiet. Zapytałyśmy jakiego rodzaju wsparcia i usług potrzebują?

W odpowiedziach:

– 89% wskazało na potrzebę uczestnictwa w stałej grupie samopomocy i rzecznictwa

– 90% wskazało na bardzo wysoką potrzebę wsparcia/usługi w zakresie„ edukacji na temat: praw i możliwości korzystania z ich ochrony (równouprawnienie); porad prawnych, m.in. w zakresie prawa rodzinnego, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej lub organizacji pozarządowej; pogłębienia wiedzy i umiejętności na warsztatach.
Proponowane w ankietach tematy szkoleń to m.in.: zdrowie, bezpieczeństwo, sukces rodzinny i zawodowy, profesjonalna pomoc w wyjściu z kryzysu rodzinnego, m.in. rozwodu, rozstania z partnerem, zwalczaniu przemocy fizycznej i psychicznej, poprawa stylu życia; wymiana informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości prowadzony dzięki sieciowaniu (networking) – integracja z innymi kobietami, spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń, możliwość bezpośredniej rozmowy, współpracy

IKAR oparty będzie na czterech filarach. Są to:

1) Badanie świadomości, postaw i potrzeb kobiet, które do tej pory same nie podejmują inicjatyw społecznych.

2) Studium Mentoringu Kobiecego: aktywizacja kobiet, warsztaty, coaching, mentoring, praktyka

3) Podlaska Księga Kobiet – upowszechnianie podlaskiej HerStorii; realizacja notacji filmowych o kobietach zwykłych-niezwykłych i Spacery HerStoruczne, i 2 happeningi w przestrzeni publicznej – promujące wartość nadania praw kobietom w Polsce 28 listopada 2018 r.

4)  Sieć networkingu kobiet – przestrzeń dla kobiet z różnych środowisk, sieciowanie kobiet na rzecz lokalnej społeczności, organizacja tematycznych Śniadań z Wizytówką i debat.

 W przyszłości planujemy otwarcie Centrum Wsparcia i Edukacji Kobiet, w którym kontynuowany będzie IKAR.

Uczestniczki projektu to kobiety z różnych grup społecznych, w wieku 18 – 65 lat. Będą nie tylko odbiorczyniami działań, będą też kreowały wydarzenia i  realizowały swoje własne projekty na rzecz społeczności. Odbędzie się to zgodnie z zasadą 100-lecia Kobiet, która brzmi: „Wymyśl i wykonaj”. Każda z uczestniczek pod okiem mentorek podejmie własną inicjatywę społeczną, co jednocześnie zweryfikuje zdobyte kompetencje. Inicjatywa będzie sfinansowana ze środków projektu.

Bezpośrednie odbiorczynie to grupa 15 kobiet. Spodziewamy się, że minimum 6 spośród nich stanie się po zakończonym projekcie aktywnymi liderkami, rzeczniczkami idei aktywizacji. Zakładamy, że pośrednio w naszym projekcie weźmie udział o najmniej 300 osób..

Po zakończeniu projektu w 31.12. 2022 roku uczestniczki IKAR-a  będą rzeczniczkami idei aktywizacji i działań na rzecz w społeczeństwa.

Dokumenty do pobrania:

formularz rekrutacyjny_IKAR

Regulamin projektu_IKAR

Kontakt: 

Ewa Wierzbicka – Nosal

Koordynator projektu

518 295 670

Komunikat:

Prezentujemy Raport z badania postaw i aktywności kobiet zrealizowanego w ramach projektu IKAR.

Celem badania była ocena poziomu wiedzy i świadomości oraz potrzeb i oczekiwań kobiet nieangażujących się do tej pory w działania obywatelskie. Zbadaliśmy jakie są bariery utrudniające aktywność kobiet, stereotypy na ich temat, formy dyskryminacji kobiet w naszej społeczności oraz czynniki, które wpływają na pobudzenie postaw obywatelskich kobiet i inicjatyw kobiecych. Zebraliśmy informacje o potrzebach kobiet z Białegostoku i regionu, co pozwoli na wypracowanie i skuteczne prowadzenie działań na rzecz ich aktywizacji obywatelskiej.

W badaniu wzięło udział łącznie 155 kobiet z Białegostoku i województwa podlaskiego, z różnych grup społecznych, także te, które do tej pory nie włączały się w działania obywatelskie ani nie podejmowały ich samodzielnie.

Raport, który prezentujemy jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności osób i organizacji działających na rzecz ochrony praw kobiet oraz aktywizacji środowiska lokalnego wokół idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

1. Raport IKAR badanie postaw i aktywności kobiet 2021
2. Broszura – wyniki badań większy format
3. Broszura – wyniki badań mniejszy format

 

Działania w IKAR_www_harmonogram

Działania w projekcie IKAR
 
1. Badanie postaw i aktywności społecznej kobiet X-XII.2021
2. Publikacja RAPORTU z badania XII.2021
3.  Sieć networkingowa kobiet – Śniadania z wizytówką x 8 X. 2021 – XI. 2022
4. Rekrutacja uczestniczek projektu X.2021
5. Studium mentoringu kobiecego – Spotkanie z uczestniczkami, ekspertkami i mentorkami projektu 28.X. 2021
6. Podlaska Księga Kobiet – Happening- wydarzenie informacyjne o projekcie 28.XI. 2021
7. Studium mentoringu kobiecego – opracowanie i realizacja 15 inicjatyw społecznych – indywidualne projekty uczestniczek IV-IX.2022
8. Podlaska Księga Kobiet – Spacery herstoryczne IV – X. 2022
9. Cykl Warsztatów dla uczestniczek XI.2021 -2022
10. Promocja projektu -wywiady w lokalnych mediach XII.2021 – XII.2022
11. Podlaska Księga Kobiet – Nagrania notacji filmowych XI.2021 – IX.2022
12. Studium mentoringu kobiecego – mentoring grupowy I – IX.2022
13. Studium mentoringu kobiecego – mentoring indywidualny I-IX.2022
14. Sieć networkingowa kobiet – DEBATy V-X.2022
15. Podlaska Księga Kobiet – Happening XI.2022

      Regulamin

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„INKUBATOR KOBIECEGO AKTYWNEGO ROZWOJU IKAR”

dofinansowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

 1

Postanowienia ogólne

Projekt „Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju”, zwany dalej „Projektem” realizowany jest przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 8, 15 – 080 Białystok w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Niniejszy regulamin określa:

kryteria uczestnictwa w Projekcie,

procedury rekrutacji Uczestniczek Projektu,

zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,

prawa i obowiązki Uczestniczek Projektu.

Uczestnikiem Projektu jest kobieta, która po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym regulaminie, została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie.  

Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 

Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Projektodawcy.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u Koordynatora Projektu pod numerem tel.: 518 295 670. 

Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej www.100leciekobiet.pl oraz w Biurze Projektu przy ul. Elektryczna 8, 15 – 080 Białystok.

2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Projektodawca – Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet

Uczestniczka Projektu – kobieta zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

Projekt –„Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju IKAR”, 

Biuro Projektu – siedziba Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, ul. Elektryczna 8, 15-480 Białystok; 

Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

3

Postanowienia ogólne

Projekt jest realizowany od dnia 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku na terenie miasta Białystok.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości kobiet, kształtowania ich postaw obywatelskich i ich aktywnego włączenia w działania na rzecz lokalnej społeczności. W projekcie będą prowadzone działania mentoringowe, warsztatowe i różne formy aktywizacji społecznej. 

Głównym działaniem projektu jest realizacja przestrzeni konkretnych form pracy z kobietami, zmotywowanie ich do działań społecznych poprzez różne formy aktywizacji społecznej. 

Projekt IKAR oparty jest na 4 filarach: 

(-) badanie świadomości, postaw i potrzeb kobiet, które nigdy wcześniej same nie podejmowały inicjatyw społecznych;

(-) Studium Mentoringu Kobiecego: aktywizacja kobiet, warsztaty, coaching, mentoring, praktyka;

(-) Podlaska Księga Kobiet – upowszechnianie podlaskiej HerStorii,

(-) sieć networkingu kobiet – przestrzeń kobiet z różnych środowisk, mająca na celu sieciowanie kobiet na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt ma za zadanie kształtować postawy współczesnych aktywnych społecznie kobiet w celu motywowania i angażowania ich w działania lokalne, oparte na zarządzaniu metodami partycypacyjnymi i włączającymi.

Udział w projekcie dla Uczestniczek jest bezpłatny, tzn. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty związane z działaniami realizowanymi w ramach Projektu i opisanymi poniżej.

Projektodawca pokrywa koszty doradztwa, wyżywienia, narzędzi potrzebnych do realizacji zadań, koszty szkoleń i warsztatów.

 4

Zakres wsparcia

W ramach działania „Badanie postaw i aktywności społecznej kobiet” Projekt obejmuje trzy elementy: (-) badanie; (-) raport; (-) broszura informacyjna o wynikach raportu.

W ramach działania „Studium mentoringu kobiecego” Projekt przewiduje: 

cykl 80 godzin warsztatów (10 warsztatów x 8 h) dla Uczestniczek rozwijających kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w poniższych trzech obszarach: (1) wiedza prawno-obywatelska: prawa i równouprawnienie w praktyce, solidarność międzypokoleniowa, zrównoważony rozwój, wolontariat, samopomoc, partnerstwo, (2) wiedza o tożsamości: cechy osobowości, słabe i mocne strony, pobudzanie kreatywności i talentu, poczucie sprawczości; (3) wiedza o umiejętnościach interpersonalnych: kompetencje medialne, mediacje, wartości, asertywne komunikowanie i komunikacja bez agresji, PR, kontakty z mediami, rzecznictwo grupowe;

100 godzin mentoringu (spotkania grupowe: 25 h i indywidualne: 15x5h);

15 autorskich projektów uczestniczek IKARA – 15 uczestniczek pod opieką mentorek z naszego stowarzyszenia zrealizują na rzecz innych kobiet i z udziałem społeczności własne projekty, wykorzystując zdobytą wiedzę, własny potencjał i wsparcie mentorek.

Seminarium Kobiet – dwudniowe spotkanie podsumowujące „Studium mentoringu kobiet”, w ramach którego podsumowane zostaną przez realizatorki i uczestniczki działania w studium, zredagowane zostaną wnioski i przygotowany plan działań na przyszłość oraz wyodrębnione konkretne obszary tych działań. Na spotkanie zaproszone zostaną organizacje kobiece w celu zapoznania się i integracji uczestniczek ze środowiskiem ngo działających na rzecz społeczeństwa.

W ramach działania „Podlaska Księga Kobiet” Projekt przewiduje: 

sześć materiałów filmowych – opracowane w oparciu o metodę notacji filmowych, storytellingu i sześć kolaży fotografii. Prezentacja tych materiałów w mediach społecznościowych organizacji oraz na stronie projektu;

pięć spacerów HerStorycznych;

dwa happeningi na Rynku Kościuszki w Białymstoku – w rocznicę uzyskania przez Polki praw publicznych (50 uczestniczek łącznie) – podczas happeningów odbędą się dwa wydarzenia informujące o Projekcie.

W ramach działania „Sieć networkingowa kobiet” – program rozwoju kobiecej sieci współpracy Projekt obejmuje dwa rodzaje otwartych spotkań i wymiany doświadczeń:

osiem „Śniadań z wizytówką” – cykliczna (co najmniej raz w kwartale) realizacja spotkań minimum 30 kobiet z różnych środowisk, mających na celu sieciowanie kobiet, prezentację kobiet inspiracji oraz realizacja inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, w ramach których analizowany będą poszczególne etapy i efekty projektu IKAR;

jedna debata nt.: „Czy warto być aktywną społecznie?”;

jedna debata nt.: „Świadome korzystanie z informacji – kompetencje medialne kobiet”.

5

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być kobieta w wieku 18 – 65 lat, która zamieszkuje na terenie miasta Białystok.

Warunkiem udziału w Projekcie jest uzupełnienie formularza rekrutacyjnego, wraz ze stosownymi oświadczeniami.

 6

Zasady rekrutacji

Rekrutację uczestników przeprowadzi Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet.

Rekrutacja poprzedzona zostanie akcją informacyjno – promocyjną.

W celu rekrutacji Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet: (-) opracuje dokumenty rekrutacyjne do udziału w przedmiotowym projekcie, (-) zamieści ogłoszenia o projekcie zawierającego informacje m.in. o rekrutacji (ze wskazaniem kryteriów rekrutacji) na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.100leciekobiet.pl.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w sposób ciągły, do uzyskania limitu miejsc. 

Dokumenty rekrutacyjne (oryginał formularza), w jednym egzemplarzu należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Stowarzyszenia lub e-mailem: 100lecie.kobiet@gmail.com.

Przewiduje się, że rekrutacja zrealizowana zostanie w terminie do 31 października 2021r. w dwóch fazach, stosownie do napływu formularzy rekrutacyjnych do projektu. W przypadku braku wymaganej liczby osób (dającej możliwość utworzenia grupy) proces rekrutacyjny zostanie wydłużony. Maksymalny termin zakończenia rekrutacji, realizacji zaplanowanej ścieżki wsparcia i zakończenie ostatniej formy wsparcia w terminie realizacji projektu.

Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych pod kątem kompletności kwalifikowalności kandydatek wg przyjętych kryteriów na podstawie złożonych przez kandydatki oświadczeń. Oceny formalnej dokonuje Projektodawca pod kątem spełnienia  warunków formalnych. 

Osoby spełniające warunki zostają skierowani do drugiego etapu stanowiącego rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną wyłonioną przez Projektodawcę.

Na podstawie ilości punktów uzyskanych w ww. dwóch etapach wyłoniona zostanie lista podstawowa 15 kobiet oraz rezerwowa (wszystkie kobiety spełniające kryteria, ale nie zakwalifikowane na listę podstawową). Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zakwalifikowane do udziału w Projekcie kandydatki zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do projektu telefonicznie.

Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest podpisanie przed otrzymaniem pierwszej formy wsparcia (najpóźniej w dniu realizacji pierwszej formy wsparcia): deklaracji udziału w Projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Harmonogram działań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu będzie ustalany sukcesywnie oraz przekazywany Uczestniczkona bieżąco.

7

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnictwo w indywidualnych i grupowych zajęciach jest obowiązkowe i dokumentowane jest przez złożenie własnoręcznych podpisów na stosownych listach obecności czy kartach usług/porad indywidualnych. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających, z zastrzeżeniem możliwości realizacji danej formy wsparcia w innym terminie.

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach Projektu są bezpłatne. 

Uczestniczki szkoleń otrzymają Dzienniki Aktywności, które zobowiązane będą systematycznie uzupełniać po odbyciu poszczególnych szkoleń, warsztatów i zadań.

8

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu.

Uczestniczka Projektu zobowiązuje się udostępnić Projektodawcy dane niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy osobowych związanych z ewaluacją i monitoringiem projektu.

Uczestniczka Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

9

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

Z ważnej przyczyny Uczestniczka, która została zakwalifikowana, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyny rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Projektodawca może żądać, aby Uczestniczka przedłożyła zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jej rezygnację. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestniczkę, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

W przypadku wyczerpania liczby osób z listy rezerwowej, Projektodawca przeprowadzi dodatkowy nabór kobiet do udziału w Projecie. Wybór do projektu nastąpi poprzez sprawdzenie przez Komisję Rekrutacyjną spełnienia przez daną kobietę kryteriów formalnych oraz merytorycznych. 

Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestniczki Projektu z listy uczestniczek w przypadku naruszenia przez Uczestniczkę niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

10

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej jego zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

Uczestniczka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w biurze Projektodawcy.

Załączniki:

Formularz rekrutacyjny.

Oświadczenia uczestniczki projektu.

Deklaracja udziału w projekcie.

Pobierz:
Regulamin projektu_IKAR

Skip to content