Regulamin

STOWARZYSZENIE 100-LECIE KOBIET

 An association commemorating the 100th Anniversary of civil rights acquisition by polish women

Fast facts

The association was established to commemorate the 100th anniversary of civil right acquisition of polish women. The association strives to support female empowerment, education, local activism, and social engagement of women from all walks of life, ages and educational backgrounds.

The association is an NGO under the Act of 7 April 1989 – Law on Associations (OJ 2001, No. 79, item 855, as amended).

The Association was established in Białystok. The association’s activities concentrate primarily on local projects that take place in Bialystok. However, the association also participates in international projects and collaborates with both local and global partners. The associations’ two main ongoing projects are related to local herstory and female development. The herstory project focuses on commemorating women from the Podlasie region who contributed significantly to local history and made a difference in their communities. The second project, IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju – Incubator of Active Female Development). IKAR is an educational project devoted to shaping positive, pro-democratic attitudes in local communities. The project is financed by the Island, Lichtenstein and Norwegian EOG Funds.

The main goals of the association are enshrined in the statute and include the following:

 1. Protection of women’s rights, promotion of human’s rights and the development of democracy,
 2. Promoting the idea of responsibility for the protection of women’s rights,
 3. Local and global integration of women,
 4. Education and personal growth of women,
 5. Professional support of women who are experiencing family crisis,
 6. Legal and civic counselling as well as socio-psychological support,
 7. Protection and promotion of women’s health, which also includes the education of medical personnel,
 8. Professional activation of women, including support on the local job market,
 9. Activities encompassing and relevant to culture, the protection of national heritage, ethnic and national, minorities as well as regional language,
 10. Charity,
 11. Addiction and social pathology prevention in the community,
 12. Community intergenerational integration,
 13. Shaping and promoting a modern image of women in the society,
 14. Undertaking activities pertinent to physical culture, sport, tourism, and recreation,
 15. Promotion and organization of voluntary activities.

 

The association strives to promote positive communication among like-minded individuals who are devoted to working together to strengthen the local female community. The association organizes educational events, debates, and workshops. The associations flagship breakfast event is an informal gathering of women who are focused on social and economic innovation in the Podlasie region.

Załącznik do uchwały nr 1/2023 z dnia 30.05.2023  r.

STATUT

STOWARZYSZENIA 100-lecie Kobiet

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie100-lecie Kobiet, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członkiń/członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i formy działania

 • 7

Cele Stowarzyszenia to:

 1. ochrona praw kobiet, upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka, rozwój demokracji,
 2. popularyzacja idei kształtowania poczucia odpowiedzialności za ochronę praw kobiet,
 3. integracja środowiska kobiecego w regionie, kraju i za granicą,
 4. edukacja i rozwój osobisty kobiet,
 5. fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych,
 6. świadczenie poradnictwa obywatelskiego i wsparcia psychospołecznego,
 7. ochrona i promocja zdrowia kobiet, w tym edukacja personelu medycznego,
 8. aktywizacja zawodowa kobiet, wsparcie na lokalnym rynku pracy,
 9. działalność w sferze kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 10. działalność charytatywna,
 11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
 12. integracja międzypokoleniowa w środowisku lokalnym,
 13. budowanie nowoczesnego wizerunku kobiet w świadomości społecznej,
 14. działalność w sferze kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,
 15. organizacja i promocja wolontariatu.
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

1.Do działalności nieodpłatnej należą:

1.1)     organizacja poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i społecznego,

 • organizowanie, uczestniczenie, a także popularyzowanie przedsięwzięć i projektów, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i społecznych w tym: popularyzacja herstorii,
 • organizowanie działalności dobroczynnej,
 • organizowanie oraz prowadzenie spotkań, dyskusji, konferencji, warsztatów, wykładów oraz seminariów,
 • organizowanie samopomocowych grup i działań w celu rozwiązywania problemów społecznych,

 

 1. Do działalności odpłatnej należy:

2.1)      wynajmowanie sal i przestrzeni, którymi dysponuje Stowarzyszenie,

2.2)      działalność mentoringowa,

2.3)      prowadzenie warsztatów związanych z działalnością statutową,

2.4)      inicjowanie oraz realizacja programów badawczych i rozwojowych,

2.5)      prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej oraz filmowej.

 • 9
 1. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może podjąć każdą inną formę działania dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie w realizacji celów może współpracować z urzędami publicznymi, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowym oraz mediami.
 • Stowarzyszenie realizuje cele także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 • 10
 1. Członkiniami/członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • 1. zwyczajnych,
  • 2. wspierających,
  • 3. honorowych.
  • 11
 3. Członkinią/członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członkiń/członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcia nowych członkiń/członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • 12
 1. Członkinią/członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
  i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkinią/członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • 13
 1. Członkinią/członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członkiń/członków Stowarzyszenia.
 • 14

Członkinie/członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 15

Członkinie/członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 • 16
 1. Członkinie/członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkinie/członkowie zwyczajni.
 2. Członkini/członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkinie/członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • 17
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 • 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • 2.1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesięcy,
  • 2.2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • 2.3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 • 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 • 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 19
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 • 21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

 • 22
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • 1. z własnej inicjatywy,
 • 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
 • 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 • 24
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

 • 26
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Członek/członkini Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkiem/członkinią zarządu ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiniami/członkami Zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet.
 5. Członkiem/członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Członek/członkini Komisji Rewizyjnej   może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 7. Członkom/członkiniom Komisji Rewizyjnej nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
 • 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 • 28
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 • 1. składki członkowskie,
 • 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków/członkiń, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 4. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków/członkiń, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. Wykorzystywania majątku na rzecz członków/członkiń, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 6. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

 • 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezeska/Prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członkiń/Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członkiń/członków uprawnionych do głosowania.

 • 31
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członkiń/Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń/członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członkiń/Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Podpisano

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes

Członkini Zarządu

Członek Zarządu

 

 

Skip to content